Tiến độ xây dựng

Tiến độ xây dựng tháng 5/2019

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 3/2019

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 1/2019

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 12/2018

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 11/2018

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2018

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 9/2018

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 8

Kết Cấu Phần Ngầm Block A: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% MEP Thi công xong 100% Block B: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% MEP Thi công xong 100% Block C: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% MEP Thi công xong 100% Kết Cấu Phần Thân Block A: […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7

  Kết Cấu Phần Ngầm Block A: TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100% MEP: Thi công xong – 100% Block B: TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100% MEP: Thi công xong – 100% Block C: TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100% MEP: Thi công xong – […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 6

1. Kết Cấu Phần Ngầm Block A: – TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100% – MEP: Thi công xong – 100% Block B: – TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100% – MEP: Thi công xong – 100% Block C: – TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100% […]