Tiến độ xây dựng

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 5/2018

Tiến độ chi tiết: Kết Cấu Phần Ngầm Block A: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% MEP: Thi công xong 100% Block B: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% MEP: Thi công xong 100% Block C: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% MEP: Thi công xong 100% Kết Cấu […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 4/2018

Tiến độ chi tiết: Kết Cấu Phần Ngầm Block A: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% MEP: Thi công xong 100% Block B: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% MEP: Thi công xong 100% Block C: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% MEP: Thi công xong 100% Kết Cấu […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 3/2018

Tiến độ chi tiết: Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1: Thi công xong: 100% MEP: Thi công xong: 100% Block B TC sàn tầng 1: Thi công xong: 100% MEP: Thi công xong: 100% Block C TC sàn tầng 1: Thi công xong: 100% MEP: Thi công xong: 100% Kết Cấu Phần […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 1/2018

Tiến độ chi tiết: Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1: Đang thi công MEP: Đang thi công Block B TC sàn tầng 1: Đang thi công MEP: Đang thi công Block C TC  sàn tầng 1: Thi công xong MEP: Thi công xong Kết Cấu Phần Thân Block A Kết cấu: TC cốp pha sàn  tầng 15 MEP: Đang […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 12/2017

Tiến độ chi tiết: Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1: Đang thi công MEP: Đang thi công Block B TC sàn tầng 1: Đang thi công MEP: Đang thi công Block C TC  sàn tầng 1: Thi công xong MEP: Thi công xong Kết Cấu Phần Thân Block A Kết cấu: TC cốp pha sàn  tầng 10 MEP: Đang […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 11/2017

Tiến độ chi tiết: Kết Cấu Phần Ngầm Block A:  TC sàn tầng 1: Đang thi công MEP: Đang thi công Block B TC sàn tầng 1: Đang thi công MEP: Đang thi công Block C TC sàn tầng 1: Đang thi công MEP: Đang thi công Kết Cấu Phần Thân Block A TC sàn tầng 6 đạt 100% MEP Đang […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 10/2017

Tiến độ chi tiết: 1. Kết cấu phần ngầm: – Block A, B, C: Thi công sàn tầng 1 và MEP đạt 100% 2. Kết cấu phần thân: – Block A: Thi công cột sàn tầng 2-3 đạt 10% – Block B: Thi công sàn tầng 2 đạt 70% – Block C: Thi công sàn tầng […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 9/2017

Tiến độ chi tiết: 1. Kết cấu phần ngầm: – Block A, B, C: Thi công sàn tầng 1 và MEP đạt 100% 2. Kết cấu phần thân: – Block A: Thi công sàn tầng 2 đạt 10% – Block B: Thi công sàn tầng 2 đạt 10% – Block C: Thi công sàn tầng […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 8 (25/8 – 2/9/2017)

Tiến độ chi tiết: I/ Phần Ngầm 1. Block A: Thi công sàn tầng 1 (100%) MEP (100%) 2. Block B: Thi công sàn tầng 1 (70%) MEP (50%) 3. Block C: Thi công sàn tầng 1 (100%) MEP (100%) II/ Phần Thân: 1. Block A: Thi công sàn tầng 2: Đang thi công (05%) […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 8/2017 (11/8 – 17/7/2017)

Tiến độ chi tiết: Phần ngầm: Block A: TC đáy sàn hầm (100%) MEP (100%) Block B: TC đáy sàn hầm (100%) MEP (100%) Block C: TC sàn trệt (100%) MEP (100%) Hình ảnh chi tiết: