Tiến độ xây dựng

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 8 (25/8 – 2/9/2017)

Tiến độ chi tiết: I/ Phần Ngầm 1. Block A: Thi công sàn tầng 1 (100%) MEP (100%) 2. Block B: Thi công sàn tầng 1 (70%) MEP (50%) 3. Block C: Thi công sàn tầng 1 (100%) MEP (100%) II/ Phần Thân: 1. Block A: Thi công sàn tầng 2: Đang thi công (05%) […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 8/2017 (11/8 – 17/7/2017)

Tiến độ chi tiết: Phần ngầm: Block A: TC đáy sàn hầm (100%) MEP (100%) Block B: TC đáy sàn hầm (100%) MEP (100%) Block C: TC sàn trệt (100%) MEP (100%) Hình ảnh chi tiết:

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 7/2017 (30/6 – 6/7/2017)

Tiến độ chi tiết: Phần ngầm: Block A: Kết cấu móng đạt 90% MEP đạt 40% Block B: Kết cấu móng đạt 100% MEP đạt 40% Block C: Kết cấu móng đạt 100% MEP đạt 40%   Hình ảnh chi tiết:     M3, M4,M3A đã đổ bê tông xong giai đoạn1 đang thi công […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 2/2017 (18-25/2/2017)

Tiến độ chi tiết: Ép cọc đại trà Block C 307 tim Ép cọc đại trà Block B 268 tim Ép cọc đại trà Block A 186 tim Ép cọc đại trà Block Podium 72 tim Hình ảnh chi tiết:

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 2/17 (6-11/2/2017)

Tiến độ chi tiết: Ép cọc đại trà Block C (279 tim) Ép cọc đại trà Block B (251 tim) Ép cọc đại trà Block A (118 tim) Hình ảnh chi tiết:  

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 1/17 (07-14/1/2017)

Tiến độ chi tiết: Ép cọc đại trà Block C (279 tim) Ép cọc đại trà Block B (149 tim) Ép cọc đại trà Block A (57 tim) Hình ảnh chi tiết:

Tiến độ xây dựng tuần 2/12 (03/12 – 10/12/2016)

Tiến độ chi tiết:  Ép cọc đại trà Block C: 197 tim Hình ảnh:

Tiến độ xây dựng tuần 4/11 (19/11 – 26/11/2016)

Tiến độ chi tiết:  Ép cọc đại trà block C 74 tim Hình ảnh:

Tiến độ xây dựng tuần 3/11 (12/11-19/11/2016)

Tiến độ chi tiết:  Ép cọc đại trà block C 44 tim Hình ảnh: