Tiến độ xây dựng

Tiến độ xây dựng tuần 3/11 (12/11-19/11/2016)

Tiến độ chi tiết:  Ép cọc đại trà block C 44 tim Hình ảnh: