Tiến độ xây dựng

Tiến độ xây dựng tuần 2/12 (03/12 – 10/12/2016)

Tiến độ chi tiết:  Ép cọc đại trà Block C: 197 tim Hình ảnh:

Tiến độ xây dựng tuần 4/11 (19/11 – 26/11/2016)

Tiến độ chi tiết:  Ép cọc đại trà block C 74 tim Hình ảnh:

Tiến độ xây dựng tuần 3/11 (12/11-19/11/2016)

Tiến độ chi tiết:  Ép cọc đại trà block C 44 tim Hình ảnh: