TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 12/2018

Kết Cấu Phần Ngầm

Block A

  • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ
  • MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Bl