TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 4/2018

Tiến độ chi tiết:

Kết Cấu Phần Ngầm

Block A: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100%
MEP: Thi công xong 100%
Block B: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100%
MEP: Thi công xong 100%
Block C: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100%
MEP: Thi công xong 100%

Kết Cấu Phần Thân

Block A: Kết cấu TC cốp pha cột vách sàn tầng 23-24
MEP: TC cốp pha cột vách sàn tầng 23-24
Block B: Kết cấu TC sàn tầng 24
MEP: TC sàn tầng 24
Block C: Kết cấu TC cột vách tầng 24-25
MEP: TC cột vách 24-25

Hoàn thiện Phần Thân

Block A

Xây tường (17,18) 60%
Tô tường (12~15) (60%)
Trát bột (3,5,6)
(7~12) 80%
50%
MEP 5~12 60%
Chống thấm cán nền 2,3,5 40%

Block B

Xây tường (18,19)
(12~17) (60%)
(80%)
Tô tường (12~15)
(6,7,8) (60%)
(80%)
Trát bột (2~6)
(7~15) 70%
30%
MEP 2~12 70%
Chống thấm cán nền 2,3 30%

Block C

Xây tường (18,19)
(8~12) (60%)
(80%)
Tô tường (7~12) (15~17) (80%)
(20%)
Trát bột (2~7)
(8~15) 70%
40%
MEP 2~12 70%
Chống thấm cán nền 2,3 20%