TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG ĐẾN NGÀY 5.6.2017

Hình ảnh chi tiết:

z675980210776_cfc8065d7d1d37b091cc967f78112ef6 (1) z675980210776_cfc8065d7d1d37b091cc967f78112ef6 z675980230520_4b29471b30e885ae90c2b95b63c75611 z675980268702_22b6e9aafb4bd4be63cec72c05168e90 z679444559036_84354d2763911a656d7fb73b720f75e1 z679444678807_902fa72d4f9128eed7cd93acd5d4af0e z679444822422_1032baf5c84c95599b89e38881650bd2 z679444904154_2e9821fbb50117dd493509b2b8bbaf42 z679444995813_daf5fcc4fad9881e6661e368a9d3641a z679445082449_0d547ce1427cf90278b2125a98d1ff27 z679447369425_e2026a3d47d7ce8db0141fae981b2f2d z679447455081_4992aad72e20d00400eebd010e3b17c4 z679447511432_bf037404bd0f52242c7ace8d94e359d5 z679447537944_08a48b44c3f6cb7ab28a99eec43ef9c1 z679447576942_fc6a46401cffc8abba7c1778c348fc10