TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 1/2018

Tiến độ chi tiết:

Kết Cấu Phần Ngầm

Block A

TC sàn tầng 1: Đang thi công

MEP: Đang thi công

Block B

TC sàn tầng 1: Đang thi công

MEP: Đang thi công

Block C

TC  sàn tầng 1: Thi công xong

MEP: Thi công xong

Kết Cấu Phần Thân

Block A

Kết cấu: TC cốp pha sàn  tầng 15

MEP: Đang TC sàn 15

Block B

Kết cấu: TC BT cột vách 15

MEP: Đang TC cột vách 16

Block C

Kết cấu: TC sàn tầng 16

MEP: Đang TC sàn 15