TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 11/2017

Tiến độ chi tiết:

Kết Cấu Phần Ngầm

  • Block A: 

TC sàn tầng 1: Đang thi công

MEP: Đang thi công

  • Block B

TC sàn tầng 1: Đang thi công

MEP: Đang thi công

  • Block C

TC sàn tầng 1: Đang thi công

MEP: Đang thi công

Kết Cấu Phần Thân

  • Block A

TC sàn tầng 6 đạt 100%

MEP Đang TC cột 6-7

  • Block B

TC BT sàn tầng 7 đạt 90%

MEP Đang TC sàn 7

  • Block C

TC sàn   tầng 7

MEP Đang TC cột 7-8

Hình ảnh chi tiết:

3 4

1 2