TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 9/2017

Tiến độ chi tiết:

1. Kết cấu phần ngầm:

– Block A, B, C: Thi công sàn tầng 1 và MEP đạt 100%

2. Kết cấu phần thân:

– Block A: Thi công sàn tầng 2 đạt 10%

– Block B: Thi công sàn tầng 2 đạt 10%

– Block C: Thi công sàn tầng 2 đạt 30%

Hình ảnh chi tiết:

33 34 35 36 37