TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 8 (25/8 – 2/9/2017)

Tiến độ chi tiết:

I/ Phần Ngầm

1. Block A:

  • Thi công sàn tầng 1 (100%)
  • MEP (100%)

2. Block B:

  • Thi công sàn tầng 1 (70%)
  • MEP (50%)

3. Block C:

  • Thi công sàn tầng 1 (100%)
  • MEP (100%)

II/ Phần Thân:

1. Block A:

  • Thi công sàn tầng 2: Đang thi công (05%)

2. Block C:

  • Thi công sàn tầng 2: Đang thi công (10%)

Hình ảnh chi tiết:

IMG_5507

IMG_5508

IMG_5509

IMG_5510

IMG_5511

IMG_5512

IMG_5513

IMG_5514