TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2019

Kết Cấu Phần Ngầm       

Block A

TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ

MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Block B

TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ

MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Block C

TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ

MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Kết Cấu Phần Thân         

Block A

Kết cấu TC sàn KT thang máy 100% Đạt tiến độ

MEP TC sàn mái 100% Đạt tiến độ

Block B

Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%   Đạt tiến độ

MEP TC sàn KT thang máy 100% Đạt tiến độ

Block C

Kết cấu TC sàn KT thang máy 100% Đạt tiến độ

MEP TC sàn KT thang máy 100% Đạt tiến độ

Hoàn thiện Phần Thân

BlockA 

Xây tường1~Mái 100%   Đạt tiến độ

MEP 1~Mái 100% Đạt tiến độ

Tô tường 1~Mái 100% Đạt tiến độ

Trát bột 1~Mái 100% Đạt tiến độ

Chống thấm cán nền 1~Mái 1~

TC trần thạch cao

Hầm~ST 100% Đạt tiến độ

TC lắp đặt cửa gỗ,sàn gỗ 1~28 2~28 100% 100%  Đạt tiến độ

TC lắp đặt thang máy Hầm~Mái 100% Đạt tiến độ

TC lắp đặt thiết bị điện căn hộ 1~28 100% Đạt tiến độ

Hệ thống MEP Tầng trệt

Tầng hầm 100% 100% Đạt tiến độ

BlockB 

Xây tường 1~Mái 100%  Đạt tiến độ

MEP 1~Mái 100% Đạt tiến độ

Tô tường 1~Mái 100% Đạt tiến độ

Trát bột 1~Mái 100% Đạt tiến độ

Chống thấm, cán nền 1~Mái 1~Mái  100%100% Đạt tiến độ

TC ốp lát gạch 1~ST 100% Đạt tiến độ

TC cửa nhôm kính, lan can sắt 1~ST 100% Đạt tiến độ

TC trần thạch cao Hầm~ST 100% Đạt tiến độ

TC  lắp đặt cửa gỗ,sàn gỗ 1~28 2~28 100%100%  Đạt tiến độ

TC lắp đặt thang máy Hầm~Mái 100% Đạt tiến độ

TC lắp đặt thiết bị điện căn hộ 1~28 100% Đạt tiến độ

Block C

Xây  tường 1~Mái 100% Đạt tiến độ

MEP 1~27 100% Đạt tiến độ

Tô tường 1~Mái 100% Đạt tiến độ

Trát bột 1~Mái 100% Đạt tiến độ

Chống thấm, cán nền1~Mái, 1~Mái 100%,100%  Đạt tiến độ

TC ốp lát gạch 1~ST 100% Đạt tiến độ

TC  cửa  nhôm kính, lan can sắt  1~ST, 1~ST 100%, 100% Đạt tiến độ

TC trần thạch cao Hầm~ST 100% Đạt tiến độ

TC lắp đặt cửa gỗ, sàn gỗ 1~27, 2~27 100%, 100% Đạt tiến độ

TC lắp đặt tủ bếp              2~27      100%     Đạt tiến độ

TC lắp đặt thang máy      Hầm~Mái            100%     Đạt tiến độ

TC lắp đặt thiết bị điện căn hộ    1~27      100%     Đạt tiến độ

Hệ thống MEP   Tầng trệt

Tầng hầm 100%, 100% Đạt tiến độ