TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 3/2018

Tiến độ chi tiết:

Kết Cấu Phần Ngầm

Block A

TC sàn tầng 1: Thi công xong: 100%

MEP: Thi công xong: 100%

Block B

TC sàn tầng 1: Thi công xong: 100%
MEP: Thi công xong: 100%

Block C

TC sàn tầng 1: Thi công xong: 100%
MEP: Thi công xong: 100%

Kết Cấu Phần Thân

Block A

Kết cấu: TC cốp pha sàn tầng 21: 70%
MEP: TC sàn tầng 21: 30%

Block B

Kết cấu TC cột vách sàn tầng 21-22: 80%

MEP TC cột vách tầng 21-22 100%

Block C

Kết cấu TC cột vách tầng 21-22 70%
MEP TC cột vách 21-22 100%

Hoàn thiện Phần Thân

Block A

Xây tường (9,10,11)  80%; (12~15)40%
Tô tường (5~7) (80%);  (8~10) (40%)
Trát bột 2~10 40%
MEP 2~6 80%

Block B

Xây tường (10~12)  (70%); (15,16) (50%)
Tô tường (7~11)  (70%); (12~15) (30%)
Trát bột 2~10 40%
MEP 2~6 80%
Block C

Xây tường (10~12) (70%); (15,16) (40%)
Tô tường (7~11)  (60%); (12~15) (30%)
Trát bột 2~10 40%
MEP 2~6 80%